Skip to main content

Regulaminy

Regulamin Wyjazdy „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim

 1. Osoba biorąca udział w wycieczkach staje się ich uczestnikiem od momentu wejścia do pociągu na stacji początkowej lub wejścia do autokaru, aż do chwili opuszczenia pociągu lub autokaru w momencie zakończenia wycieczki.
 2. Uczestnik musi posiadać bilet na wycieczkę oraz być wpisany na listę uczestników wyjazdu. Podczas wsiadania do pociągu możliwa jest kontrola uczestnika tzn. weryfikacja wpisania na w/w listę.
 3. Zabrania się wysiadania z pociągu na przystankach technicznych i pośrednich.
 4. Samodzielne oddalenie się od przydzielonej grupy z przewodnikiem oraz znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, oznacza rezygnacje z dalszej wycieczki i ubezpieczenia oraz powrót na koszt własny.
 5. Osoba chcąca zrezygnować z dalszego udziału w wycieczce zobowiązana jest do podpisania stosownego oświadczenia u przewodnika grupy.
 6. Za bezpieczeństwo nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 7. Podczas trwania wycieczki organizator zapewnia ubezpieczenie w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 8. Ze względu na fakt, iż wycieczki te związane są zazwyczaj z przejściem ok. 15-20 km, osoby zgłaszające się mają świadomość swoich możliwości zdrowotnych i kondycyjnych i podejmują decyzję uczestnictwa na własną odpowiedzialność.
 9. O przebiegu trasy decyduje Organizator, dopuszczalne są zmiany jej przebiegu.
 10. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu: zabranie odzieży przeciwdeszczowej, nakryć głowy, wygodnych butów, wody, prowiantu, kocy na potrzeby biwaku.
 11. Podczas wycieczek należy postępować zgodnie z zaleceniami w zakresie przeciwdziałania COVID-19: zakrywać odpowiednia maseczką ochronną nos i usta, dezynfekować dłonie oraz zachować odpowiedni dystans. Aktualne rządowe zasady i ograniczenia dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Prosimy o przemyślany udział w wyjeździe uzależniony od możliwości zdrowotnych.

Regulamin konkursów ekologicznych przeprowadzanych w ramach projektu „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim

 1. Organizator i czas trwania konkursu
  1. Organizatorem konkursu w ramach projektu „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim”, zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem” jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Konkursy zostaną zorganizowane w następującym miejscu oraz czasie:
   • 03.07.2022 r – okolice Zalewu Jeziorsko
   • 10.07.2022 r. – Bełchatów / Góra Kamieńska lub Wawrzkowizna
   • 17.07.2022 r. – Spała
   • 24.07.2022 r. – Bolimowski PK
   • 07.08.2022 r. – Łódź
   • 14.08.2022 r. – Łęczyca
   • 21.08.2022 r. – Przedborski PK
   • 28.08.2022 r. – Zduńska Wola
   • 04.09.2022 r. – Kutno
 2. Cel.
  Celem konkursu jest utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych przyswojonej w czasie cyklu wycieczek po regionie w ramach projektu „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim”. Ponieważ wycieczki zakładały poznanie podstaw edukacji ekologicznej poprzez zwiedzanie – formę nauki poprzez turystykę i krajoznawstwo, założeniem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba biorąca udział w projekcie, tj. posiadająca bezpłatny bilet umożliwiający uczestnictwo w wycieczce w w/w terminach.
  2. Każdy uczestnik chcący wziąć udział w konkursie musi posiadać bilet z kartą konkursową, na której znajduje się pytanie konkursowe, udzielić poprawnej odpowiedzi na to pytanie, zwrócić wypełnioną kartę Organizatorowi oraz być obecnym podczas losowania. Podczas losowania i ogłaszania wyników dana osoba może zostać nagrodzona tylko raz, co oznacza, iż każdy wrzuca na swoje nazwisko jedynie jeden kupon.
  3. Pytania konkursowe dotyczyć będą wiedzy przekazanej podczas wycieczki przez przewodników.
  4. Podczas każdego konkursu wyłonionych zostanie 5 zwycięzców.
  5. Konkurs przeprowadzą przedstawiciele Organizatora.
  6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  8. Udział w konkursie jest bezpłatny

Regulamin dotyczący uzyskania biletu na wyjazdy turystyczne pociągiem dla uczestników projektu „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim

 1. Organizator i czas trwania projektu
  1. Organizatorem projektu „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim” jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Wyjazdy odbywać się będą w każdą niedzielę od dnia 03.07.2022 r. do dnia 04.09.2022 r. (z wyłączeniem 31.07.2022 r.)
 2. Cel projektu.
  Celem projektu jest utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i turystycznych Województwa Łódzkiego. Założeniem wycieczek jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  2. Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
  4. Ilość miejsc jest ograniczona.
  5. Bilety na wyjazdy dostępne będą po uprzednim zalogowaniu się na stronie https://elodzkie.pl/wydarzenia
   Jedna osoba jest uprawniona do wzięcia 2 biletów, podając dane (imię, nazwisko, adres, wiek) osób, dla których te bilety są przeznaczone.
  6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i udostępnienie wizerunku.

Szczegółowe zasady rozdawania biletów zostaną ogłoszone na stronie www.TurystyczneNiedziele.lodzkie.pl na 6 dni przed każdym wyjazdem.